Novas

ORDE DO DÍA DO PLENO EXTRAORDINARIO DO 14/08/2020

1. Aprobación da acta da sesión anterior do 15-06-2020

2. Aprobación definitiva modificación orzamentaria 3/2020: resolución de alegación

3. Aprobación definitiva do recoñecemento do carácter privado da parcela R.C. 15040C501090210000BA (camiño en Feal): José Antonio Faraldo Castro

4. Expediente de expropiación terreos para execución proxecto ensanche e mellora camiño público Arufe – Churío: alegación de José Antonio Cancelo Purriños

5. Moción do Grupo Municipal Popular para instar ao Goberno de España a non apropiarse dos recursos das entidades locais

6. Coñecemento de resolucións da alcaldía de meses anteriores

7. Coñecemento do acordo da Xunta de goberno de solicitude de subvención Plan concertado de Servizos Sociais 2020 (Consellería de Política Social)

 
ORDE DO DÍA DO PLENO EXTRAORDINARIO DO 15/06/2020

1. Aprobación da acta anterior de data 09-03-2020

2. Sorteo composición mesas electorais para eleccións autonómicas do 12-07-2020

3. Expediente de modificación orzamentaria 03/2020

4. Ratificación acordó Xunta de gobernó de 21/05/2020 de participación no POS+ ADICIONAL 1/2020

5. Ratificación acordó Xunta de gobernó de 21/05/2020 de participación no POS+ ADICIONAL 2/2020

6. Coñecemento de resolucións da alcaldía dos meses anteriores

7. Rogos

8. Preguntas

 
ORDE DO DÍA DO PLENO EXTRAORDINARIO DO 09/03/2020

1. Aprobación da acta anterior do 13-12-2019

2. Sorteo composición mesas eleccións autonómicas do 05-04-2020

3. Elección do Xuíz de Paz titular 2020

4. Recoñecemento do carácter privado da parcela R.C. 15040C501090210000BA (camiño en Feal): José Antonio Faraldo Castro

5. Coñecemento de resolución da alcaldía do 27-07-2020 de aprobación da liquidación do orzamento 2019: modificación do Plan Económico Financieiro

6. Coñecemento de resolucións da alcaldía de meses anteriores

7. Expediente de expropiación terreos para execución proxecto Ensanche e mellora camiño público Arufe – Churío: relación de bens definitiva

 
ORDE DO DÍA DO PLENO EXTRAORDINARIO DO 13/12/2019

1. Aprobación da acta anterior do 18-10-2019

2. Plan provincial de obras e servizos de competencia municipal POS+ 2020

3. Aprobación inicial regulamento do programa Xantar na casa

4. Dedicación dos corporativos do concello

5. Orzamento municipal 2020: estado de ingresos e gastos, persoal e bases de execución

6. Expediente de expropiación terreos para execución proxecto Ensanche e mellora camiño público Arufe – Churío

7. Regularización catastral do viario municipal no entorno da parcela 1500300NH79B0001LJ en Lousada (Verís): Conformidade de María José Pérez Ares

8. Coñecemento de resolución da alcaldía dos meses de outubro e novembro

9. Rogos

10. Preguntas

 
ORDE DO DÍA DO PLENO ORDINARIO DO 18/10/2019

1. Aprobación da acta da sesión anterior do 25-09-2019

2. Sorteo formación de mesas Eleccións Xerais do 10-11-2019

3. Modificación da ordenanza fiscal nº 12 da taxa do subministro municipal de auga: aprobación provisional

4. Modificación ordenanza fiscal nº 3 da taxa de expedición de documentos: aprobación provisional

5. Regularización catastral do viraio municipal no entorno da parcela 01500300NH79b0001LJ en Lousada (Verís): conformidade de Jorge Vidal Seijo

6. Coñecemento de resolucións da alcaldía ditadas en setembro de 2019

 
ORDE DO DÍA DO PLENO ORDINARIO DO 25/09/2019

1. Aprobación da acta da sesión anterior do 29-07-2019

2. Expediente de modificación orzamentaria 7/2019

3. Coñecemento resolución da alcaldía 30-07-2019 de incremento salarios persoal municipal

4. Coñecemento das resolución da alcaldía ditadas nos meses de xullo e agosto de 2019

5. Asuntos de urxencia

6. Rogos

7. Preguntas

 
ORDE DO DÍA DO PLENO EXTRAORDINARIO DO 29/07/2019

1. Aprobación da acta da sesión anterior do 21-06-2019

2. 2ª fase do POS+ ADICIONAL 1/2019 por maior achega provincial

3. Aprobación definitiva desafectación de tramo de camino en Cabana (Verís): José Mª Sanjurjo Ares

4. Modificación da ordenanza fiscal nº 2 do imposto sobre vehículos de tracción mecánica

5. Modificación da ordenanza fiscal nº 11 da taxa de saneamento de auga

6. Festivos locais 2020

7. Conta xeral exercicio 2018

8. Declaración de dominio público de tramo de camiño en Lousada (Verís) que figura como privado no catastro

9. Coñecemento da resolución da alcaldía de solicitude Plan Concertado de Servizos Sociais 2019

10. Coñecemento de resolución da alcaldía ditadas no mes de xuño de 2019

 
ORDE DO DÍA DO PLENO EXTRAORDINARIO ORGANIZATIVO DO 21/06/2019

1. Aprobación da acta da sesión anterior do 15-06-2019

2. Coñecemento sobre constitución de grupos municipais

3. Existencia da Xunta de goberno local

4. Periodicidade de sesión do Pleno e da Xunta de goberno local

5. Creación e composición das comisión informativas

6. Delegación de competencias do Pleno na Xunta de goberno local

7. Coñecemento de resolución da alcaldía sobre nomeamentos da súa competencia e delegación de competencias na Xunta de goberno

8. Coñecemento das resolución da alcaldía do mes de maio 2019

 
ORDE DO DÍA DO PLENO EXTRAORDINARIO CONSTITUTIVO DO 15/06/2019

1. Formación da mesa de idade

2. Comprobación de credenciais e xuramento ou promesa dos concelleiros

3. Declaración de constitución da Corporación

4. Proclamación de electos para elección do alcalde

5. Elección do alcalde

6. Xuramento ou promesa do alcalde e toma de posesión

7. Acta de arqueo e inventario do patrimonio

 
Página  1   2   
Sede electrónica

 

As nosas sedes

 

Perfil Facebook

 

Aula Mentor